Do sekcie KRONIKA
 
bola pridaná kronika obce z
     rokov 1933 - 1939
 Spomienka na starú lávku zrekonštruovaná sála Kultúrneho domu Dorastenci FK Pokrok Turčianske Kľačany, 2.miesto ročník 2011/2012 Turč. Kľačany z vtáčej perspektívy pohľad na obec z juhu Ľudová škola -1941-42 fujaristi Kľačian

Aktuality

31.01.2018

Výberové konanie

Obec Turčianske Kľačany, v zastúpení starostom obce Ing. Miroslavom Lamošom v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Turčianskych Kľačanoch.

Predpokladané kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa požadované na výkon výchovno- vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé  kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 2. Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe.
 3. Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z .
 4. Vítané vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika.

Iné požiadavky:

 1.  Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 2.  Bezúhonnosť.
 3. Zdravotná spôsobilosť na prácu riaditeľa ZŠ.
 4. Znalosť príslušnej legislatívy.
 5. Organizačné schopnosti.
 6. Komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • Ø Písomná žiadosť o zaradení do výberového konania.
 • Profesijný životopis.
 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 • Overený doklad o absolvovaní I. atestácie.
 •  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 • Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe.
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti / podá § 6 zákona č. 317/2009 Z.z./.
 • Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s§11 zákona č. 122/2013 Z.z.

 

Prihlášky s označením „ Výberové konanie -Základná škola Turčianske Kľačany“ posielajte do 16.  februára 2018  na adresu : Obec Turčianske Kľačany, Obecný úrad č. 179, 03861.

O termíne a mieste a konania výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pre jeho konaním.

                                                                              Ing.Miroslav Lamoš, starosta obce

09.08.2017

Cvičenie jogy od septembra

 Miestny odbor Matice slovenskej oznamuje záujemcom o cvičenie jogy , že sa môžu prihlásiť na obecnom úrade tel. 4281489, mail : tklacany@centrum.sk

Dole

Kde ležia Turč. KľačanyObec Turčianske Kľačany leží v severnej časti Turca na pravom brehu rieky Váh, na úpätí južných svahov Malej Fatry – jej krivánskej časti. Výmera katastrálneho územia predstavuje 1125 ha. Najvyšším bodom je vrch Kľačianska Magura s 1357 m.n.m., najnižším miesto pri rieke Váh s 350 m.n.m..
Stred obce leží v nadmorskej výške 500m. Obec má 942 obyvateľov (august 2012). Obec leží v ochrannom pásme Malofatranského národného parku, vrch Kľačianskej Magury je prírodná rezervácia o výmere 150 ha, ktorá zasahuje aj do katastra obcí Sučany a Lipovec. Prvá písomná zmienka pochádza z 19.júla 1374. Do roku 1946 sa obec volala Kľačany, až v roku 1946 im pribudlo rozlišovacie prímenie Turčianske. Z obce vedie jedna z turistických trás z Turca cez Kľačiansku Maguru na hrebeň Malej Fatry. Keďže obec leží v blízkosti Vrútok a Martina, obyvatelia týchto miest radi navštevujú kataster obce, kde trávia voľné chvíle turistikou, zberom húb a lesných plodov. Blízkosť vodných plôch dáva možnosť na dobrú rybačku.